ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tổ chức học tập Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư (khóa X).
Lượt xem: 48
Huyện ủy Thanh Chương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hội nghị do các đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Quế - Phó Bí Thường trực Huyện ủy chủ trì.
 Tại đây, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII.  Theo đó, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Qua 15 năm  thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, các quan điểm sau trái, thù địch, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 17 một cách nghiêm túc, có hiệu quả tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền miệng. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, truyền truyền viên. Chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hiện nay trên địa bàn huyện có 43 báo cáo viên cấp huyện và 851 tuyên truyền viên ở 71 tổ chức cơ sở Đảng. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn phương thức tiến hành. Công tác cung cấp thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên theo quy định. Các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật từng bước được hiện đại góp phần bảo đảm cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được thông suốt và mang lại hiệu quả cao.

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Bá Ngọc - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên phát biểu tham luận tại hội nghị.

 Tại hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận, các ý kiến đều đánh giá cao vai trò, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương đề ra.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu thời gian tới các địa phương, đơn vị cần: chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt và học tập hội nghị lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khoá 13 đến mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Triển khai có hiệu quả các Đề án phát triển KTXH của huyện, trước mắt là chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch vụ xuân, chuẩn bị sản xuất hè thu. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 35/38 xã về đích NTM. Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 17. Đổi mới nội dung và phương thức tiến hành. Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ, các địa phương cần kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư kinh phí mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 nă thực hiện Chỉ thị 17.

 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư có 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Huyện ủy khen thưởng.

                                                                                                    Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1