ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho học sinh, sinh viên mua máy vi tính để học tập
Lượt xem: 249
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Chương (Chi nhánh Nghệ An) kịp thời giải ngân cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến thì mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng. Để được vay vốn chương trình này cần đáp ứng các điều kiện sau: học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Anh-tin-bai

Ngân hàng CSXH huyện Thanh Chương giải ngân vốn cho phụ huynh học sinh tại xã Thanh Thủy

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Chương đã tham mưu kip thời cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn các chương trình theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP và Quyết định 09/2022/QĐ-TTg . Đến nay, đã có gần 500 hộ có đủ điều kiện đăng ký xin vay chương này và ngay trong chiều ngày 28/4/2022, PGD Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Thanh Chương tiến hành giải ngân cho 100 hộ gia đình với số tiền là 1.650 triệu đồng để mua máy tính, các thiết bị học tập cho 165 học sinh trên địa bàn xã Thanh Thủy.

Thông qua chương trình vay vốn, sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nâng cao trình độ dân trí và phát triển nguồn lực cho đất nước.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Chương sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận uỷ thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ vào cuộc sống.

                                                                                                                   PGD NHCSXH Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1