ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: UBND huyện nghe báo cáo tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023.
Lượt xem: 62

Ngày 28/7/2023, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị để nghe báo cáo tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Anh-tin-baiToàn cảnh hội nghị.

Đến nay, toàn huyện có 23 xã đạt chuẩn NTM, bình quân số tiêu chí đạt được 16,95 tiêu chí/xã (tăng 0,14 tiêu chí/xã so với năm 2022); có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2023, toàn huyện có 10 xã đăng ký xây dựng Nông thôn mới. trong đó, có 3 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao gồm xã Thanh Mỹ, Thanh Tiên và Thanh Đồng. 7 xã đăng ký xây dựng NTM gồm Thanh Đức, Thanh Thịnh, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy, Thanh Tùng và Ngọc Sơn.

Anh-tin-bai
Xã Thanh Mỹ tập trung làm Giao thông nội đồng.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm các địa phương đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc tích cực của nhân dân, con em xa quê, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong xây dựng NTM. Bình quân tiêu chí toàn huyện tiếp tục được nâng lên, trong 6 tháng đầu năm đã huy động được gần 390 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM, trong đó huy động nội lực từ nhân dân gần 62 tỷ đồng, chiếm 15,83%, Nguồn xi măng thực hiện là 10.663 tấn; Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cảnh quan môi trường tiếp tục được chỉnh trang, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp hơn; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; Quốc phòng - an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, Nhân dân được giữ vững. Tại hội nghị, các địa phương đã tích cực thảo luận, trong đó tập trung vào những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện xây dựng NTM.  Các ý kiến đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn tiếp thu, giải trình cũng như chỉ ra một số phương án, giải pháp cụ thể cho từng đơn vị.

Anh-tin-baiĐồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị.

Để các địa phương về đích xây dựng NTM đúng tiến độ. Kết luận hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, các xã, thành viên BCĐ NTM từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Các xã cần rà soát lại kế hoạch, bổ sung kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rà soát khối lượng công việc để có kế hoach chỉ đạo; đồng thời, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đảm bảo kịp tiến độ; Các thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên bám nắm cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã thực hiện các nội dung thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và NTM mới nâng cao; Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, nhân dân, con em quê hương đi làm ăn xa, kết hợp với nguồn ngân sách địa phương và sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước để đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã đề ra; sau hội nghị này đề nghị các xã cần tổ chức hội nghị  đánh giá tiến độ và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện.

Thành Trung – Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1