ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các huyện
Lượt xem: 429

UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương: Trong quá trình xây dựng Cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 trình HĐND tỉnh, đối với các đô thị loại 5 trở lên, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan xem xét quy mô, tính chất của đồ án quy hoạch để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức rà soát, lập quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phân khu làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết. 

Việc quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư, khu dịch vụ du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật về đất đai. Các dự án đã đăng ký Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, được công bố phải thu hồi đất để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa ban hành quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì địa phương, cơ quan quản lý phải đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích ghi trong kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo các quy định, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành của pháp luật;...

Trường hợp triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu dịch vụ du lịch quy mô lớn cần nghiên cứu kỹ đặc điểm dân cư tại khu vực triển khai dự án để hạn chế thấp nhất việc giải tỏa trắng, di dời dân đến những khu dân cư mới nếu khu vực nghiên cứu dự án có dân cư tập trung đông đúc, hạ tầng tương đối đảm bảo. Các phương án thực hiện liên quan đến khu vực dân cư đang sinh sống phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đảm bảo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án. 

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1