ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tài liệu kỳ họp thứ 04-HĐND huyện khóa XX
Lượt xem: 2132
Đường link khai thác tài liệu kỳ họp thứ 04 - HĐND huyện khóa XX

I. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 04 - HĐND HUYỆN KHÓA XX

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

2. Báo cáo kết quả công tác đầu tư công năm 2021; Kế hoạch đầu tư công năm 2022

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các loại quỹ năm 2021; Dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2022

 4. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

5. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

6. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

7. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022

8. Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

9. Báo cáo kết quả công tác an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

10. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

11. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri

12. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật từ 31/12/2020 trở về trước

13. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

14. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 04 - HĐND huyện khóa XX

15. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

16. Báo cáo kết quả hoạt động Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

17. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện  

18. Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện

19. Báo cáo kết quả công tác Kiểm sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

20. Báo cáo công tác xét xử năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

21. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

22. Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

IV. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH KỲ HỌP

1. Tờ trình về việc đề nghị xử lý kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 31/12/2020 trở về trước

2. Tờ trình về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2022

3. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kinh phí sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông thuộc ngân sách địa phương năm 2021

4. Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2022

5. Tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án năm 2022

6. Tờ trình về giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND huyện giai đoạn 2022 - 2025

7. Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

8. Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

9.Tờ trình về tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022

10. Tờ trình về kết quả thực hiện việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 02 - HĐND huyện khóa XX và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/7/2021

III. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1. Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

2. Dự thảo Nghị quyết về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 31/12/2020 trở về trước.

PHỤ LỤC VB QPPL HẾT HIỆU LỰC

PHỤ LỤC VB QPPL CÒN HIỆU LỰC

3. Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2022

PHU LUC DU TOAN

4.Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông thuộc ngân sách địa phương năm 2021

5. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

6. Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Chương năm 2022

7. Dự thảo Nghị quyết về giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C phát sinh giữa 2 kỳ họp hàng năm HĐND huyện, giai đoạn 2022 - 2025 thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện

8. Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiễm UV UBND huyện

9. Dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện

10. Dự thảo nghị quyết về chương trình kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2022

11. Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 02 - HĐND huyện khóa XX và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/7/2021

 

 

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1