ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tài liệu kỳ họp thứ 05-HĐND huyện khoá XX
Lượt xem: 917
Các tài liệu trình kỳ họp thứ 05-HĐND huyện khoá XX

I. Giấy mời, nội quy, danh mục tài liệu

1. Giấy mời kỳ họp 05-HĐND huyện khoá XX

2. Nội quy

3. Danh mục tài liệu 

4. Dự kiến Chương trình kỳ họp

II. Các báo cáo trình kỳ họp

1. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022

2. Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 

3. Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

4. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường 6 tháng đầu năm 2022

5. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

6. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri

7. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022

8. báo cáo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng năm 2022

9. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022

10. Báo cáo công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022

11. báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của thường trưc HĐND huyện

12. Bao cao thong hop y kien kien nghi cu tri

13. Báo cáo kết quả hoạt động của ban KTXH 6 tháng đầu năm 2022

14. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2022

15. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

16. Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

17. Báo cáo công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022

18. Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022

19. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022

20. Thông báo của UB MTTQ huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

21. Báo cáo trả lời chất vấn kỳ họp thứ 5-Khai thác cát sạn trái phép 

22. Báo cáo trả lời chất vấn- thất thu thuế trong lĩnh vực khai thác cát sạn

23. Báo cáo trả lời chất vấn - Nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

III. Các Tờ trình, trình kỳ họp

1. Tờ trình về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

2. Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021

 3. Tờ trình về việc giải thể phòng y tế, phòng Dân tộc

4. Tờ trình kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

5. Tờ trình về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022

6. Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

7. Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Văn Thùy

IV. Các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

1. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng  cuối năm 2022

2. Dự thảo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023

3. Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 20214. Dự thảo Nghị quyết về giải thể phòng y tế, phòng Dân tộc

3.1. Phụ lục 01

3.2. Phụ lục 02

3.3. Phụ lục 03

4. Dự thảo Nghị quyết về giải thể phòng Dân tộc, Phòng Y tế

 5. Dự thảo Nghị quyết giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

 6. Dự thảo Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND huyện

7. Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

8. Dự thảo Nghị quyết cho thôi làm đại biểu đối với ông Nguyễn Văn Thuỳ

-Tâm Trần-
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1