ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tài liệu kỳ họp thứ 06-HĐND huyện khoá XX
Lượt xem: 4560
Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 06 - HĐND huyện khoá XX

I. Chương trình và danh mục tài liệu kỳ họp

1. Chương trình kỳ họp 

2. Danh mục tài liệu

 3. Nội quy kỳ họp

II. Các báo cáo trình kỳ họp

1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng trên đại bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 06 - HĐND huyện khóa XX

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động của các Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động của các Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

5.1. Báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp.

5.2. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra kỳ họp

6. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023.

7. Báo cáo kết quả công tác đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023

8. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các loại quỹ năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2023.

9. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 10. Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về đất đai - Tài nguyên môi trường năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023

11. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

12. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

13. Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

14. Báo cáo kết quả công tác ANTT phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

15. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

16. Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 05 - HĐND huyện và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện.

17. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 68/TB-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 05 - HĐND huyện khoá XX.

18. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch rà soát văn bản QPPL của HĐND huyện ban hành từ 31/12/2021 trở về trước.

19. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2022; Nhiệm vụ năm 2023.

20. Báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

21. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

22. Thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện.

23.1. Báo cáo trả lời chất vấn của UBND huyện

23.2. Báo cáo trả lời chất vấn của ban quản lý rừng phòng hộ tại kỳ họp thứ 05-HĐND huyện

23.3. Báo cáo trả lời chất vấn của hạt kiểm lâm

III. Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023.

 2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án từ nguồn ngân sách địa phương năm 2023.

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước.

6.1. Tờ trìnhvề kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn huyện

6.2.  Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn huyện.

7. Tờ trình và Nghị quyết về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 05 - HĐND huyện và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND huyện.

8.1. Tờ trình về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023

8.2. Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023

9.1. Tờ trình về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XX đối với ông Nguyễn Trọng Thuỳ đại biểu tổ 6 HĐND huyện

9.2. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XX đối với ông Nguyễn Trọng Thuỳ đại biểu tổ 6 HĐND huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1