ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tài liệu kỳ họp thứ 07-HĐND huyện khoá XX
Lượt xem: 1253
Chương trình kỳ họp, các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 07 - HĐND huyện khoá XX

I. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 07 - HĐND huyện khoá XX

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

3.1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

3.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình kỳ họp

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 07- HĐND huyện khoá XX

5. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

6. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các loại quỹ 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo việc sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi năm 2022

8. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

9. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

10. Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 06 và các nội dung chưa giải quyết tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022

11. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

12. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

13. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

14. Báo cáo kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

15. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 111/TB-HĐND ngày 23/12/2022 Thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn

16. Báo cáo trả lời chất vấn của UBND huyện

17. Báo cáo công tác Kiểm sát 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

18. Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

19. Báo cáo công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

20. Thông báo về hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 

III. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH  6 tháng cuối năm 2023

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bố trí nguồn vốn đối ứng để xây dựng các công trình trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình trường THCS Thanh Mỹ

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Chương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 06 và các nội dung chưa giải quyết tại số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 9. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND huyện

10. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện


Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1