ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Học tập chuyên đề năm 2023 về văn hoá và xây dựng nền văn hoá XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Quán triệt nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lượt xem: 32
Sáng ngày 17/5, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Quán triệt nội dung tác phẩm” kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự và trực tiếp lên lớp có PGS.TS Bùi Đình Phong, nguyên Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh. Cùng tham dự ở điểm cầu của huyện có các đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, Trình Văn Nhã - Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ huyện; trưởng, phó ban, phòng, ngành Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, Uỷ viên UBKT huyện uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, lãnh đạo BCHQS huyện, Công an huyện. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Uỷ viên Thường vụ trực đảng, Chủ tịch MTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ, chi uỷ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Cán bộ, công, viên chức các cơ quan Huyện uỷ, Khối dân, Trung tâm chính trị huyện và Trung tâm VH,TT&TT huyện.
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe  PGS.TS Bùi Đình Phong báo cáo chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Nghệ An góp phần xây dựng quê hương, đất nước; từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội; nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người Nghệ An nói chung, Thanh Chương nói riêng gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người trong thời kỳ mới; góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa. Tiếp đó, các đại biểu còn được quán triệt nội dung tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những nội dung này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Anh-tin-bai

PGS.TS Bùi Đình Phong, nguyên Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh trực tiếp lên lớp.

dự và phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã trân trọng cảm ơn PGS, TS Bùi Đình Phong, nguyên Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng, đồng chí đã truyền đạt những nội dung căn bản, trọng tâm nhưng hết sức sâu sắc về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ huyện đến cơ sở, trong thời gian tới đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung đó là:

 Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về nội dung Chuyên đề năm 2023 và tác phẩm về phòng, chống tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Nghệ An trong xây dựng quê hương, đất nước vào chương trình, công tác hàng năm của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện uỷ phát biểu và giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các nội dung “Làm theo” một cách thiết thực, hiệu quả. Quan tâm rà soát và chủ động giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, xây dựng, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Triển khai nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những nội dung của tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Tập trung đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn với tổ chức sơ kết công tác xây dựng  6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Lãnh đạo nhân dân thu hoạch vụ Xuân, thực hiện tốt đề án sản xuất hè thu,  phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, đuối nước, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn…Triển khai hiệu quả cuộc vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1