ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 14 của Huyện uỷ.
Lượt xem: 59

Ban Thường vụ Huyện uỷ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17 ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 14 ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương  hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện”.

Anh-tin-bai

Chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 14 của Huyện uỷ, công tác quán triệt, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở được thường xuyên quan tâm, đạt chất lượng cao, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị17, Chỉ thị 14, qua đó từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cụ thể: Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng viên. Ở cấp huyện có gần 800 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (đạt 96,4%), ở cấp cơ sở có 10.537 đảng viên, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95,6%) được tiếp thu nội dung Chỉ thị. Hàng năm, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đưa các nội dung của Chỉ thị 17, Chỉ thị 14 vào tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, trong các buổi họp chi bộ, chi đoàn, chi hội… Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại 05 đơn vị; UBND huyện ban hành quyết định kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất 83 lượt đối với các địa phương, đơn vị, đã phát hiện, xử lý kỷ luật 04 cán bộ liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 và Chỉ thị 14.

Từ nhận thức về vị trí, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị, công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, ý thức chấp hành quy chế, quy tắc ứng xử văn minh, lịch sự, việc chấp hành và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tạo sự chuyển biến rõ rệt về thái độ, tác phong làm việc cũng như hiệu quả công việc ngày một tốt hơn. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện giờ giấc làm việc và văn hóa công vụ. Cán bộ, công chức trong cơ quan chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân, doanh nghiệp, đảm bảo giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Trong giải quyết công việc, có trách nhiệm hướng dẫn công khai, minh bạch quy trình thực hiện. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay như “ngày thứ 7 vì dân”, “dân hỏi cán bộ trả lời”,…

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

BTV Huyện uỷ đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 17, Chỉ thị 14.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 14 cả Huyện ủy đã có 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Huyện uỷ khen thưởng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ quán triệt Quy định số 114 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị này, Ban  Thường vụ Huyện uỷ đã quán triệt Quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Anh-tin-bai

 Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền Quy định số 114 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự thống nhất trong cán bộ, công - viên chức về đạo đức và văn hóa công vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17, Chỉ thị 14 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và vai trò nêu gương của cán bộ, công - viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Chỉ thị 17, Chỉ thị 14 trên địa bàn. Đề nghị cán bộ, đảng viên, công - viên chức nhất là người đứng đầu thường xuyên nêu gương để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

                                                                                                 Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1